روش سیم انداختن سه تار

سیم های سه تار معمولا به این ترتیب انتخاب میشوند.

سیم اول شماره 18 یا20

سیم دوم شماره 20 یا 22

سیم سوم شماره 18 یا 20

سیم چهارم شماره35 یا 40

ابتدا سیم را با ساز اندازه میگیریم یعنی سیم را از سیم گیر تا گوشی مورد نظر قرار میدهیم و از هر طرف حداکثر 5 سانتی متر اضافی میگیریم و سیم را قطع میکنیم . یک سر سیم را به اندازه 2 تا 3 سانتی متر خم میکنیم و روی خود سیم قرار میدهیم.خم کردن سیم نباید باعث تا شدن یا شکنندگی سیم بشوند. حالا این قسمت سیم را به صورت دولا با انگشتهای شست و سبابه دست چپ میگیریم و انگشت سبابه دست راست را داخل حلقه حاصل از خمیدگی سیم قرار میدهیم و آنرا میپیچانیم.برای انجام اینکار ، دست راست باید طوری عمل کند که هر دو رشته سیم خوب به هم پیچیده شوند تا کوک بیشتر ثابت بماند ( اگر فقط یک سیم به دور سیم دیگر بپیچد، گره محکم نخواهد بود و باز میشود. هنگام پیچیدن، سر سیم دیگر باید آزاد بماند تا اگر احیانا گره کمی شل شد قسمت اضافی به صفحه ساز گیر کند و باعث جلوگیری از باز شدن آن شود.)پس از اینکه یک سر سیم پیچیده شد سر دیگر که پیچیده نشده را از داخل سیم بند( پرده کلفتی که بالای شیطانک بسته شده ) رد کنید،گره ای به همان صورت بالا بزنید و سپس یک طرف گوشی را داخل حلقه ببرید و آنرا ابتدا در طرفین گوشی، و پس از محکم شدن در جهت چپ روی قسمت عمودی گوشی بپیچید. بعد سر دیگر سیم را به سیم گیر وصل کنیدو با چرخاندن گوشی به طرف چپ صدای داخواه را تنظیم نمائید